طول جغرافیایی : 51.3938529

عرض جغرافیایی : 35.7006477