حقوق قراردادها تالیف دکتر عیسی امینی 0 83

  • تاریخ : 1400/12/7
  • بازدید : 1373
امتیاز 4.33 تعداد رای 43
0 83

کد محصول :

برند : 
قیمت: 1500000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 1,500,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

فهرست تفصیلی مطالب 

سرآغاز. 17

بخش اول - انعقاد قرارداد

فصل اول: بیان کلی. 25

مبحث اول ‌ـ امور عینی، انتزاعی و اعتباری. 25

مبحث دوم‌ـ وقایع حقوقی و اعمال حقوقی. 26

گفتار اول: وقایع حقوقی. 27

گفتار دوم: اعمال حقوقی. 28

بند اول: قرارداد 28

بند دوم: ایقاع. 29

فصل دوم: مفهوم عقد 33

مبحث اول ‌ـ تعریف عقد و نقدهای آن. 33

مبحث دوم‌ـ عقود خاص همچون نکاح و قراردادهای الحاقی. 39

مبحث سوم‌ـ عقد به‌عنوان یکی از منابع تعهدات.. 42

فصل سوم: تقسیم‌بندی عقود 47

مبحث اول ‌ـ عقد لازم، جائز و خیاری. 47

گفتار اول: عقد لازم 48

گفتار دوم: عقد جائز. 49

گفتار سوم: عقد خیاری. 52

مبحث دوم ‌ـ عقد منجّز و معلّق. 53

گفتار اول: مفهوم 53

گفتار دوم: شرائط معلق‌علیه 56

گفتار سوم: اثر عقد معلق. 58

مبحث سوم ‌ـ عقود معین و نامعین. 61

مبحث چهارم ‌ـ عقد تملیکی، عهدی و اذنی. 63

گفتار اول: عقد تملیکی. 63

گفتار دوم: عقد عهدی. 64

گفتار سوم: عقد اذنی. 65

مبحث پنجم ‌ـ عقد مطلق و مشروط. 67

مبحث ششم‌ـ عقد رضایی و تشریفاتی. 68

گفتار اول: تعریف و مفهوم 68

گفتار دوم: عقد عینی. 70

گفتار سوم: اصل رضایی‌بودن. 71

مبحث هفتم ـ عقد معوض و غیر معوض... 72

گفتار اول: مفهوم 72

گفتار دوم: مقایسۀ عقد معوض و غیر معوض به شرط عوض... 74

مبحث هشتم ‌ـ عقود محقق و عقود احتمالی. 75

فصل چهارم: شرائط اساسی صحت معامله. 77

مبحث اول‌ـ ضمانت اجرای آن. 78

گفتار اول: بطلان. 78

گفتار دوم: عدم نفوذ 79

مبحث دوم ‌ـ اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها 79

گفتار اول: مفهوم و نتایج آن. 79

گفتار دوم: محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها 81

بند اول: محدودیت‌های اجتماعی. 84

آ. قانون آمره 84

ب. نظم عمومی. 86

پ. اخلاق حسنه 91

بند دوم: محدودیت‌های ارادی. 92

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی قرارداد 93

مبحث سوم ‌ـ وجود اراده (قصد و رضا) 95

گفتار اول: تعریف قصد انشاء و رضا 95

گفتار دوم: ارادۀ باطنی و ظاهری. 97

گفتار سوم: ابراز اراده 100

گفتار چهارم: ایجاب و قبول و توافق اراده‌ها 103

بند اول: ایجاب.. 104

آ. مفهوم و شرائط آن. 104

ب. ایجاب در قراردادهای الکترونیکی. 106

پ. تمییز ایجاب از گفتگوی مقدماتی. 107

ت. مدت ایجاب؛ انصراف و عدول از آن. 108

ث. زوال ایجاب.. 109

بند دوم: قبول. 111

آ. مفهوم قبول. 111

ب. قبول در عقود مکاتبه‌ای. 113

بند سوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد 116

بند سوم: توافق. 118

آ. مفاد توافق. 118

ب. توالی ایجاب و قبول. 119

گفتار پنجم: نمایندگی. 120

بند اول: مفهوم نمایندگی. 121

بند دوم: امارۀ اصیل‌بودن و اصیل پنهان. 122

بند سوم: حدود نمایندگی و رعایت غبطّ منوب‌عنه 125

آ. اقسام نمایندگی و حدود اختیار نمایندگان. 125

۱. نمایندگی قانونی. 126

۲. نمایندگی قضائی. 127

۳. نمایندگی قراردادی. 127

ب. رعایت غبطۀ منوب‌عنه 128

بند چهارم: اثر نمایندگی. 129

بند پنجم: ماهیت نمایندگی مدیران اشخاص حقوقی. 130

بند ششم: معاملۀ با خود 132

گفتار ششم: عیوب اراده 135

بند اول: اشتباه 136

آ. مفهوم اشتباه 136

ب. شرائط تأثیر اشتباه 137

پ. اقسام اشتباه 138

۱. اقسام اشتباه مؤثر. 139

۱-۱- اشتباه در خود موضوع معامله 139

۲-۱- اشتباه در شخص طرف قرارداد 141

۲. اشتباه غیر مؤثر. 144

بند دوم: اکراه 146

آ. مفهوم 146

ب. شرائط تحقق. 147

مبحث چهارم ‌ـ اهلیت طرفین. 152

گفتار اول: مفهوم اهلیت.. 152

گفتار دوم: شرائط اهلیت.. 153

بند اول: بلوغ. 154

بند دوم: عقل. 156

بند سوم: رشد 158

گفتار سوم: معاملات محجورین. 162

بند اول: اعمال حقوقی صغیر. 162

بند دوم: اعمال حقوقی مجنون. 163

بند سوم: اعمال حقوقی سفیه 163

مبحث پنجم ‌ـ شرائط مورد معامله 164

گفتار اول: مورد معامله باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد 164

گفتار دوم: مورد معامله باید قابل انتقال باشد. 165

گفتار سوم: مورد معامله باید معلوم و معین باشد. 166

گفتار چهارم: مورد معامله باید موجود باشد 173

گفتار پنجم: تسلیم مال مقدور باشد 175

بند اول: مفهوم 175

بند دوم: اعتقاد بر قدرت بر تسلیم داشتن. 177

بند سوم: غیر قابل تسلیم بودن بخشی از مورد معامله 178

بند چهارم: ناتوانی موقت در قدرت بر تسلیم 178

بند پنجم: ناتوانی عارضی در قدرت بر تسلیم 179

مبحث ششم ‌ـ جهت معامله 180

گفتار اول: جهت یا انگیزه و ضمانت اجرای آن. 180

گفتار دوم: معاملۀ به قصد فرار از دین. 182

بند اول: مفهوم و جایگاه آن. 182

آ. مفهوم 182

ب. مقایسۀ آن با معاملۀ صوری. 184

پ. سیر تقنینی معاملۀ به قصد فرار از دین. 185

بند دوم: شرائط تحقق معاملۀ به قصد فرار از دین. 186

بند سوم: ضمانت اجرای معاملۀ به قصد فرار از دین. 189

بخش دوم - آثار عقد

فصل اول: اصول حاکم بر اثر عقد 201

مبحث اول ‌ـ اصل لازم‌الاتباع ‌بودن مفاد عقد 201

گفتار اول: مفهوم و قلمرو آن. 201

گفتار دوم: تفسیر قرارداد 202

بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد 202

بند دوم: قواعد تفسیر. 204

گفتار سوم: توصیف قرارداد 210

گفتار چهارم: تکمیل قرارداد 212

بند اول: عرف و عادت.. 213

بند دوم: قوانین تکمیلی. 214

گفتار پنجم: تعدیل قرارداد 216

مبحث دوم ـ اصل لزوم قراردادها 220

مبحث سوم ‌ـ اصل صحت.. 223

مبحث چهارم ‌ـ اصل رعایت حسن نیت.. 225

مبحث پنجم ـ اصل نسبی‌بودن اثر قراردادها 227

گفتار اول: مفهوم و قلمرو آن. 227

بند اول: طرفین عقد 229

بند دوم: قائممقام قانونی. 229

آ. قائم‌مقام قانونی عام 230

ب. قائم‌مقام قانونی خاص... 232

گفتار دوم: استثنائات اصل نسبی بودن اثر قراردادها 238

بند اول: تعهد به نفع شخص ثالث.. 238

آ. مفهوم تعهد به نفع شخص ثالث.. 238

ب. ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث.. 240

پ. آثار تعهد به نفع شخص ثالث.. 242

بند دوم: تعهد بر ضرر شخص ثالث.. 245

آ. قراردادهای جمعی. 245

۱. پیمان دسته‌جمعی کار. 246

۲. قرارداد ارفاقی. 247

ب. معاملۀ فضولی. 248

مبحث پنجم‌ـ معاملۀ فضولی. 248

گفتار اول: مفهوم و مقایسۀ آن با نهادهای مشابه 248

بند اول: مفهوم 248

بند دوم: مقایسۀ معاملۀ فضولی با نهادهای مشابه 250

آ. معاملۀ فضولی و غصب.. 250

ب. قرارداد فضولی و تعهد به فعل ثالث.. 251

گفتار دوم: عدم نفوذ معاملۀ فضولی و تنفیذ آن. 252

بند اول: تنفیذ و شرائط آن. 252

بند دوم: اثر تنفیذ یا اجازه 256

گفتار سوم: ردّ معاملۀ فضولی. 258

بند اول: مفهوم 258

بند دوم: اثر رد معامله فضولی. 259

آ. رابطۀ مالک و اصیل. 259

ب. رابطۀ اصیل و فضول. 259

پ. رابطۀ مالک و فضول. 264

فصل دوم: شروط ضمن عقد 265

مبحث اول ‌ـ مفهوم و ماهیت شرط. 265

گفتار اول: مفهوم 265

گفتار دوم: اقسام شروط. 267

بند اول: شرط بنایی، ضمنالعقد و بعدالعقد 267

بند دوم: شرط صریح و شرط ضمنی. 270

بند سوم: شروط قراردادی، عرفی و قانونی. 271

مبحث دوم ‌ـ شروط باطل. 272

گفتار اول: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد 272

گفتار دوم: شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد 273

گفتار سوم: شرطی که نامشروع باشد 274

مبحث سوم ‌ـ شروط باطل و مبطل. 275

گفتار اول: شرط خلاف مقتضای ذات عقد 275

بند اول: مقتضای ذات عقد 275

بند دوم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 277

گفتار دوم: شرط مجهول منجر به جهل بر یکی از عوضین. 278

مبحث چهارم ‌ـ اقسام شروط و ضمانت اجرای آن. 280

گفتار اول: اقسام شروط. 280

بند اول: شرط صفت.. 280

بند دوم: شرط نتیجه 281

بند سوم: شرط فعل. 283

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از شروط. 284

گفتار سوم: اسقاط شروط. 287

گفتار چهارم: ممتنع‌شدن اجرای شرط. 288

گفتار پنجم: وضعیت شرط در عقود منحل‌شده 290

فصل سوم: اجرای تعهد و مسئولیت قراردادی. 291

مبحث اول ‌ـ اجرای تعهد 291

گفتار اول: اجرای اختیاری. 291

گفتار دوم: اجرای اجباری. 292

مبحث دوم ‌ـ مسئولیت قراردادی و الزام به جبران خسارت.. 293

گفتار اول: مفهوم مسئولیت قراردادی و مقایسۀ آن با مسئولیت مدنی. 293

گفتار دوم: مطالبۀ خسارت قراردادی. 295

بند اول: شرائط مطالبۀ خسارت تعهدات غیر پولی. 295

آ. موعد انجام تعهد منقضی شده باشد. 295

ب. به متعهدله ضرر وارد شده باشد 299

۱. وجه التزام 299

۲. اقسام ضرر. 302

۱-۲- ضرر مادی. 302

2-2- ضرر معنوی. 304

3-2- شرائط زیان قابل جبران. 308

پ. تخلف از اجرای یکی از تعهدات صورت پذیرد. 310

ت. رابطۀ سببیت را به اثبات برساند. 313

۱. مفهوم 313

۲. عوامل قطع رابطۀ سببیت.. 314

1-2- فورس ماژور (قوۀ قاهره) 314

2-2- فعل شخص ثالث.. 318

3-2- تقصیر زیان‌دیده 318

ث. جبران خسارت به‌موجب قرارداد، عرف یا قانون پیش‌بینی شده باشد. 319

بند دوم: مطالبۀ خسارت تعهدات به پرداخت وجه رایج کشوری. 320

مبحث سوم‌ـ نقش قراردادها در مسئولیت قراردادی. 327

گفتار اول: شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت.. 327

گفتار دوم: اعتبار و آثار شروط ساقط‌کننده یا محدودکنندۀ مسئولیت.. 329

بخش سوم - سقوط تعهدات

فصل اول: وفای به عهد 337

مبحث اول ‌ـ کلیات.. 337

گفتار اول: ظهور یا عدم ظهور در تبرع. 337

گفتار دوم: ماهیت حقوقی وفای به عهد 341

گفتار سوم: ایفای تعهدات طبیعی. 344

مبحث دوم ـ تأدیهکننده 346

گفتار اول: اشخاصی که تعهد را ایفاء کنند 346

گفتار دوم: شرائط رجوع به مدیون در صورت پرداخت توسط شخص ثالث. 347

مبحث سوم ‌ـ شخصی که باید به وی وفای به عهد شود 350

مبحث چهارم‌ـ مورد تأدیه 352

گفتار اول: موضوع تعهد مطابق قرارداد و قانون اجراء شود 352

گفتار دوم: یگانگی نوع دین و مورد وفای به عهد 354

گفتار سوم: زمان، مکان و هزینۀ تأدیه 356

فصل دوم: اقاله. 359

مبحث اول ‌ـ مفهوم و تحقق آن. 359

مبحث دوم ‌ـ آثار اقاله 362

فصل سوم: فسخ و انفساخ. 365

مبحث اول ‌ـ فسخ. 365

گفتار اول: حق فسخ و مبنای آن. 365

گفتار دوم: انشای فسخ. 369

گفتار سوم: اثر فسخ. 370

مبحث دوم‌ ـ انفساخ. 374

فصل چهارم: ابراء. 377

فصل پنجم: تبدیل تعهد 381

مبحث اول ‌ـ اقسام تبدیل تعهد 382

گفتار اول: تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع و یا سبب تعهد 382

گفتار دوم: تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد 382

گفتار سوم: تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله 384

مبحث دوم ـ شرائط تبدیل تعهد 386

مبحث سوم ‌ـ آثار تبدیل تعهد 388

فصل ششم: تهاتر. 391

مبحث اول ‌‌ـ تهاتر قهری. 392

گفتار اول: شرائط تحقق تهاتر قانونی. 392

گفتار دوم: آثار تهاتر. 397

مبحث دوم ـ تهاتر ایقاعی و یا قراردادی. 398

مبحث سوم ـ تهاتر قضائی. 398

فصل هفتم: مالکیت مافی‌الذمه. 401

مبحث اول‌ ـ مفهوم و ماهیت مالکیت مافی‌الذمه 401

مبحث دوم ـ آثار مالکیت مافی‌الذمه 402

سخن پایانی. 405

فهرست منابع

 

. 407برای آشنایی با آثار دیگر مولف بر روی این لینک کیلک کنید.

نظر دهید

گزارش