حقوق تجارت: جلد اول کلیات، تاجر و اعمال تجاری تالیف دکتر محمدرضا پاسبان 0 28

  • تاریخ : 1401/6/3
  • بازدید : 1401
امتیاز 4.83 تعداد رای 12
0 28

کد محصول :

برند : 
قیمت: 1100000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 1,100,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

حقوق تجارت

کلیات، تاجر و اعمال تجاری

مفهوم، پیشینه و منابع حقوق تجارت، تاجر، اَعمال تجاری

و شرایط اشتغال به اَعمال تجاری و زمینه‌های حقوق تجارت

معرفی کتاب به قلم نویسنده

نوشته پیش رو نخستین جلد از دورة چهار جلدی حقوق تجارت می ­باشد که مطابق برنامة دروس پیش ­بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری برای درس تجارت 1 نگارش گردیده ­است. با توجه به افزایش واحد این درس از یک واحد به 2 واحد، تلاش شده تا کتاب حاضر تأمین‌کنندة هدف از تعریف درس و افزایش واحدها باشد. سه جلد دیگر مجموعه با عنوانهای حقوق تجارت 2 (اشخاص حقوقی و شرکتها)، حقوق تجارت 3 (حقوق اسناد تجاری) و حقوق تجارت 4 (حقوق ورشکستگی) متعاقباً در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

فهرست تفصیلی مطالب

بخش یکم: مفهوم، پیشینه، منابع و جایگاه حقوق تجارت

 

فصل یکم - پیش‌درآمد و مفهوم حقوق تجارت 19

گفتار نخست: پیش‌درآمد حقوق تجارت 19

گفتار دوم: مفهوم حقوق تجارت 22

فصل دوم - پیشینة حقوق تجارت 25

گفتار نخست: پیشینة حقوق تجارت در سطح جهانی 25

مبحث یکم: دورة باستان 26

مبحث دوم: سده‌های میانه (قرون وسطی) 27

مبحث سوم: دورة نوین 32

گفتار دوم: پیشینه حقوق تجارت در ایران 35

مبحث یکم: دورة پیش از اسلام 35

مبحث دوم: دورة پس از اسلام تا حقوق موضوعه 38

مبحث سوم: دورة نوین قانونگذاری 42

بند یکم: قوانین تجاری تا سال 1311 42

بند دوم: قوانین و مقررات تجاری پس از سال 1311 49

الف) قانون تجارت 1311 49

ب) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 52

ج) دیگر قوانین پس از قانون تجارت 1311 54

فصل سوم - منابع حقوق تجارت 57

گفتار نخست: قانون و پیمان‌ها و عهدنامه‌ها 57

مبحث یکم: قانون اساسی 58

مبحث دوم: قوانین عادی 62

مبحث سوم: مقررات تجارتی در قوانین عادی 68

بند یکم: قانون مدنی 68

بند دوم: قانون تجارت 71

بند سوم: دیگر قوانین و مقررات تجاری 72

الف) قانون شرکتهای تعاونی 1350 73

ب) قانون صدور چک مصوب 1355 73

ج) قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران 1370 73

د) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372 74

هـ) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 74

و) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی 1380 74

ز) قانون بازار اوراق بهادار 1384 74

ح) قانون اصلاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 1386 75

ط) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 75

بند چهارم: پیمان‌ها و عهدنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 76

بند پنجم: آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها 77

گفتار دوم: عرف و عادت تجاری 79

گفتار سوم: رویة قضایی 82

مبحث یکم: مفهوم رویة قضایی 83

مبحث دوم: عوامل ایجاد رویة قضایی 86

مبحث سوم: دسته‌بندی رویة قضایی 87

گفتار چهارم: دکترین و اندیشه‌های حقوقی 90

فصل چهارم - جایگاه حقوق تجارت در پیوند با دیگر رشته‌های حقوقی 93

گفتار نخست: پیوند حقوق تجارت با حقوق مدنی 94

مبحث یکم: مقایسة جایگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت 94

مبحث دوم: یگانگی یا چندگانگی حقوق خصوصی (حقوق مدنی و حقوق تجارت)؟ 97

بند یکم: ویژگی‌های مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت 98

الف) اصول و احکام مشترک 98

ب) قالبهای حقوقی یکسان 98

ج) نظام دادرسی 98

د) شیوة توزیع مسئولیت 99

بند دوم: ویژگی‌های متفاوت حقوق مدنی و حقوق تجارت 99

الف) ویژگی قراردادهای تجاری 99

ب) نظام دادرسی متمایز 100

ج) معیار توزیع مسئولیت 100

د) ضمانت‌اجراهای ویژه 102

هـ) صلاحیت قضایی 103

گفتار دوم: پیوند حقوق تجارت با رشته‌های حقوق عمومی 103

مبحث یکم: پیوند حقوق تجارت با حقوق کار 103

مبحث دوم: پیوند حقوق تجارت با حقوق اداری 105

مبحث سوم: پیوند حقوق تجارت با حقوق اساسی 106

گفتار سوم: پیوند حقوق تجارت با حقوق کیفری 107

گفتار چهارم: پیوند حقوق تجارت با حقوق تجارت الکترونیک 108

مبحث یکم: پیشینة حقوق تجارت الکترونیک 109

مبحث دوم: قانون تجارت الکترونیک و قانون تجارت ایران

110

 

بخش دوم: شناسایی تاجر و معاملات تجاری

 

فصل یکم - تعریف و انواع تاجر 115

گفتار نخست: تعریف تاجر 115

گفتار دوم: دسته‌بندی تجار 120

مبحث یکم: اشخاص حقیقی تاجر 121

مبحث دوم: اشخاص حقوقی تجاری 123

بند یکم: شرکت‌های سرمایه 124

الف) شرکتهای سهامی 124

ب) شرکت با مسئولیت محدود 125

ج) شرکت تعاونی سهامی عام 125

بند دوم: شرکتهای اشخاص 126

الف) شرکت تضامنی 126

ب) شرکت نسبی 127

بند سوم: شرکت‌های مختلط 127

الف) شرکت مختلط سهامی 127

ب) شرکت مختلط غیرسهامی 127

بند چهارم: شرکت تعاونی 128

بند پنجم: دیگر اشخاص حقوقی تجاری 129

فصل دوم - شرایط اشتغال به تجارت 131

گفتار نخست: اهلیت 131

گفتار دوم: تصدی به فعالیتهای تجاری به عنوان شغل معمولی 135

گفتار سوم: ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی 136

مبحث یکم: توصیف دفتر ثبت تجارتی و اشخاص مکلف به ثبت نام 137

مبحث دوم: روند ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی 140

مبحث سوم: آثار ثبت نام تاجر یا شرکت تجاری در دفتر ثبت تجارتی 142

گفتار چهارم: دریافت پروانۀ کسب 144

مبحث یکم: اشخاص مکلف به دریافت پروانة کسب 144

مبحث دوم: ضمانت‌اجرای نداشتن یا تخلف از پروانة کسب 147

گفتار پنجم: نگهداری دفاتر تجارتی 149

مبحث یکم: پیشینة دفاتر تجاری 150

مبحث دوم: انواع دفاتر تجاری 151

بند یکم: دفتر روزنامه 152

بند دوم: دفترکل 154

بند سوم: دفتر دارایی 155

بند چهارم: دفتر کپیه 157

مبحث سوم: ماهیت دفاتر تجاری: سند رسمی یا عادی؟ 158

بند یکم: سندیت دفاتر تجاری به سود تاجر 161

بند دوم: سندیت دفاتر تجاری به زیان تاجر 163

فصل سوم - اَعمال و معاملات تجارتی 165

گفتار نخست: اَعمال تجاری موضوعی 165

مبحث یکم: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد. 166

بند یکم: خرید یا تحصیل 166

بند دوم: منقول بودن مال موضوع تحصیل یا خرید 167

بند سوم: قصد فروش یا اجاره 172

بند چهارم: خواه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد 173

مبحث دوم: تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد 173

مبحث سوم: هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و هم چنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره 175

بند یکم: دلالی 175

بند دوم: حق‌العمل‌کاری 176

بند سوم: عاملی 179

بند چهارم: تصدی به هر نوع تأسیسات که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود 181

مبحث چهارم: تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد 182

مبحث پنجم: تصدی به عملیات حراجی 184

مبحث ششم: تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی 184

مبحث هفتم: هر قسم عملیات صرافی و بانکی 185

مبحث هشتم: معاملات برواتی 189

مبحث نهم: عملیات بیمه 190

مبحث دهم: کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها 191

گفتار دوم: عملیات تجاری تبعی 192

مبحث یکم: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها 192

مبحث دوم: کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید 194

مبحث سوم: کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌دهند 196

مبحث چهارم: کلیۀ معاملات شرکت‌های تجارتی

 

197

بخش سوم: زمینه‌های حقوق تجارت

 

فصل یکم - معاملات و قراردادهای تجاری 203

فصل دوم - اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری 209

گفتار نخست: شناسایی و تفکیک انواع شرکت 209

مبحث یکم: معیارهای شناسایی شرکت 209

مبحث دوم: انواع شرکت 210

بند یکم: شرکت مدنی 210

بند دوم: شرکت غیرتجاری 212

گفتار دوم: شرکت تجاری 213

مبحث یکم: ویژگی‌های شرکت‌های تجاری 214

مبحث دوم: جایگاه شرکت‌های تجاری 218

مبحث سوم: اهمیت گزینش نوع شرکت در سرمایه‌گذاری 220

فصل سوم - حقوق اسناد تجاری 223

گفتار نخست: شناسایی اسناد تجاری 223

گفتار دوم: اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 226

مبحث یکم: اصل مسئولیت تضامنی 226

مبحث دوم: وصف تجریدی اسناد 229

مبحث سوم: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت 230

مبحث چهارم: وصف شکلی اسناد تجاری 232

مبحث پنجم: وصف تنجیزی اسناد تجاری 234

فصل چهارم - حقوق ورشکستگی 237

گفتار نخست: مفهوم و معیار تشخیص ورشکستگی 238

گفتار دوم: روند دادرسی ورشکستگی 241

مبحث یکم: ماهیت دادرسی ورشکستگی: درخواست یا دعوی؟ 242

مبحث دوم: خواهان و خوانده دعوای توقف 242

مبحث سوم: اشخاص موضوع ورشکستگی 243

گفتار سوم: اوصاف و آثار ورشکستگی 244

مبحث یکم: جمعی یا غرمایی بودن ورشکستگی 244

مبحث دوم: معافیت ورشکسته از پرداخت بهره و خسارات تاخیر 246

گفتار چهارم: شرایط تحقق توقف 248

مبحث یکم: تاجر بودن 248

مبحث دوم: توقف از پرداخت دیون 252

فصل پنجم - حقوق مالکیت معنوی یا فکری 255

گفتار نخست: تعریف، کارکرد و پیشینه حقوق مالکیت فکری 255

مبحث یکم: تعریف و کارکرد حقوق مالکیت فکری 255

مبحث دوم: پیشینه حقوق مالکیت فکری 256

گفتار دوم: انواع مالکیت فکری 259

مبحث یکم: مالکیت ادبی- هنری 260

مبحث دوم: حقوق مالکیت صنعتی 262

گفتار سوم: حمایت از حقوق مالکیت فکری 264

فصل ششم - بورس اوراق بهادار 267

گفتار نخست: هدف از ایجاد بازار بورس اوراق بهادار 267

گفتار دوم: تعریف و پیشینة بورس اوراق بهادار 268

مبحث یکم: تعریف بورس 269

مبحث دوم: پیشینة بورس در جهان و ایران 270

گفتار سوم: ساختار و کارکرد سازمان بازار اوراق بهادار 273

مبحث یکم: شورای عالی بورس و اوراق بهادار 274

مبحث دوم: هيأت مديره سازمان 276

مبحث سوم: بازرس سازمان بورس

 

278برای دسترسی به مقالات جناب آقای دکتر پاسبان اینجا را کلیک کنید.

 

نظر دهید

گزارش