حقوق تجارت: جلد چهارم، حقوق ورشکستگی - تالیف دکتر محمدرضا پاسبان 0 18

  • تاریخ : 1402/8/14
  • بازدید : 482
امتیاز 4.58 تعداد رای 6
0 18

کد محصول :

برند : 
قیمت: 1600000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 1,600,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

معرفی کتاب حقوق تجارت ۴: حقوق ورشکستگی تالیف دکتر محمدرضا پاسبان

 

نوشتة پیش­رو، بخش چهارم از دورة 4 جلدی حقوق تجارت است که برپایة دسته‌بندی‌های قانون تجارت و روال معمول اساتید حقوق در نگارش دورة حقوق تجارت، با عنوان حقوق تجارت- ورشکستگي می­ باشد.

 

با آنکه حقوق ورشکستگی مانند حقوق شرکت­ها و حقوق اسناد تجاری از بخش‌های کلیدی قانون تجارت و حوزة حقوق تجارت به شمار می­ رود، با این­حال از چند جهت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. نخست در بخش قانونگذاری هیچ دگرگونی و اصلاحی در مقررات ورشکستگی از سال 1311 دیده نمی­ شود. در حالیکه قانون تجارت هم در بخش شرکت­ها و هم در بخش اسناد تجاری و به ویژه رایج‌ترین این اسناد یعنی چک، بارها اصلاحات بنیادینی را تجربه نموده است. شاید به همین دلیل آرای وحدت رویه در زمینة ورشکستگی در دو دهة اخیر در مقایسه به دو بخش دیگر شتاب بیشتری یافته تا برخی از ابهامات فزایندة در مقررات ورشکستگی برطرف گردد. وجود آرای وحدت رویة بیشتر نشانگر سکوت، تعارض و یا ابهام در قوانین می­ باشد. دومین دلیل کم‌توجهی به حوزة حقوق ورشکستگی ناشی از نگاه حقوقدانان به این رشته به عنوان رشته ­ای کماثر در روابط بازرگانی و تجاری می­ باشد. بخشی از این رویکرد صحیح می­ باشد. چرا که با تفسیر باز از رأی وحدت رویة شمارة 155 سال 1347 در دو دهة اخیر و تعمیم آن به هر نوع خسارت تأخیر تأدیه و یا سود، بنگاه‌های بسیاری معافیت از دیون بانکی مازاد بر اصل بدهی را از راه ورشکستگی، بر ادامة فعالیت ترجیح دادند. تا پیش از چنین رخدادی که حاصل تورم و بحران اقتصادی در کشور ما بوده ­است، ورشکستگی و قواعد آن از مباحث جدی حقوق تجارت جز به عنوان دوره ­ای از آموزش دانشگاهی به شمار نمی ­رفت.

 

حقوق تجارت به ویژه در حوزة ورشکستگی به شدت نیازمند بازبینی بنیادین می‌باشد. در این میان قواعد دادرسی از جمله هماهنگ سازی قواعد ناظر به شکایت و اعتراض با مقررات آئین دادرسی مدنی به ویژه در بحث مواعد، محدود ساختن برگشت تاریخ توقف به گذشته و تعیین تکلیف طرف‌های دعوای ورشکستگی از آن جمله ­اند.

 

در این نوشتار که مخاطب اصلی آن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد، کوشش شده تا مباحث ورشکستگی با تأکید بر نکات اختلافی هم از نگاه نظری و هم عملی مورد بررسی قرار گیرد.

 

  • بخش یکم از پنج بخش کتاب به پیشینة ورشکستگی و حقوق مربوطه در فصل یکم و نیز شرایط محقق شدن ورشکستگی در فصل دوم می­ پردازد.
  • بخش دوم که عنوان روند ورشکستگی را دارد در دو فصل یعنی آغاز روند ورشکستگی و روند صدور و مفاد رأی ورشکستگی تنظیم گردیده است.
  • بخش سوم یعنی پیامدهای ورشکستگی، از سه فصل تشکیل می­ گردد. فصل یکم به پیامدهای ورشکستگی بر حقوق فردی ورشکسته اختصاص دارد که بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است. فصل دوم به اثر ورشکستگی بر دیون و مطالبات ورشکسته می­ پردازد، در حالی که در فصل سوم، پیامد ورشکستگی بر معاملات بنگاه مورد توجه قرار می­ گیرد. در فصل پایانی این بخش به مسئولیت‌های کیفری اشخاص در ورشکستگی پرداخته می­ شود.
  • بخش چهارم، یعنی روند تصفیه بنگاه ورشکسته در دو فصل، سازمان تصفیه و روند اجرایی ورشکستگی را به بررسی می­ گذارد.
  • بخش پایانی یا پنجم با عنوان قرارداد ارفاقی، اعادة اعتبار و ختم ورشکستگی، در چهار فصل یعنی قرارداد ارفاقی، اعادة اعتبار و تقسیم دارایی میان بستانکاران و دسته‌بندی بستانکاران و اعلان پایان ورشکستگی نگارش شده است.

 

 

فهرست

بخش یکم: پیشینه و شرایط تحقق ورشکستگی

فصل یکم - پیشینه ورشکستگی.. 15

گفتار نخست: پیشینه ورشکستگی در حقوق ایران.. 15

مبحث یکم: ورشکستگی در ایران پیش از وضع قانون تجارت... 15

مبحث دوم: ورشکستگی در ایران پس از حقوق موضوعه. 17

بند یکم: ورشکستگی در حقوق موضوعه پیش از قانون تجارت 1311.. 17

بند دوم: ورشکستگی در حقوق موضوعه پس از قانون تجارت 1311.. 18

گفتار دوم: پیشینه ورشکستگی فرامرزی.. 19

مبحث یکم: پیشینه ورشکستگی در دیگر کشورها 20

مبحث دوم: پیشینة ورشکستگی در پیمان‌نامه‌های منطقه‌ای و جهانی.. 21

فصل دوم - شرایط تحقق ورشکستگی.. 23

گفتار نخست: شرط بازرگان بودن شخص..... 23

مبحث یکم: شخص حقیقی تاجر. 24

بند یکم: تاجر حقیقی ثبت شده. 25

بند دوم: بازرگان حقیقی ثبت نشده. 26

بند سوم: بازرگان درگذشته و منصرف از تجارت... 29

مبحث دوم: اشخاص حقوقی مشمول ورشکستگی.. 30

بند یکم: شرکت‌های تجاری.. 31

بند دوم: ورشکستگی شرکت تجاری منحله. 32

بند سوم: شرکت‌های عملی (شرکت‌های تضامنی حکمی). 33

بند چهارم: تأثیر ورشکستگی شرکت و شرکاء بر یکدیگر. 34

بند پنجم: اثر ورشکستگی شرکت بر مدیران.. 35

بند ششم: ورشکستگی اشخاص حقوقی دیگر (غیرتجاری). 37

گفتار دوم: توقف از پرداخت بدهی‌ها 38

مبحث یکم: مفهوم توقف ـ ورشکستگی.. 38

بند یکم: ورشکستگی تاجر به علت نپرداختن بدهی به هر دلیل.. 39

بند دوم: ورشکستگی تاجر به دلیل ناتوانی واقعی.. 41

مبحث دوم: ماهیت و تعداد دیون.. 44

فصل سوم - انواع ورشکستگی.. 47

گفتار نخست: ورشکستگی عادی.. 47

گفتار دوم: ورشکستگی به تقصیر. 47

مبحث یکم: ورشکستگی به تقصیر الزامی.. 48

مبحث دوم: ورشکستگی به تقصیر اختیاری.. 49

گفتار سوم: ورشکستگی به تقلب... 51

مبحث یکم: مفقود ساختن دفاتر. 51

مبحث دوم: پنهان ساختن بخشی از دارایی.. 52

مبحث سوم: از میان بردن بخشی از دارایی با معاملات صورتی و تبانی.. 53

مبحث چهارم: بدهکار نشان دادن بنگاه با حساب‌سازی متقلبانه. 53

بخش دوم: روند دادرسی ورشکستگی

فصل یکم - آغاز روند ورشکستگی تا صدور حکم.. 57

گفتار نخست: ماهیت دادرسی ورشکستگی.. 57

بند یکم: ترافعی یا غیرترافعی بودن دعوی ورشکستگی.. 58

بند دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوی ورشکستگی.. 60

گفتار دوم: دادگاه صلاحیتدار. 61

مبحث یکم: صلاحیت ذاتی.. 62

مبحث دوم: صلاحیت محلی.. 64

گفتار سوم: خواهان‌های دعوای ورشکستگی.. 65

مبحث یکم: اعلان توقف از سوی بازرگان یا شرکت تجاری.. 65

مبحث دوم: اعلان توقف از سوی بستانکاران.. 67

مبحث سوم: اعلان ورشکستگی از سوی دادستان.. 69

گفتار چهارم: خواندگان دعوی ورشکستگی.. 70

فصل دوم - روند صدور و مفاد حکم ورشکستگی.. 73

گفتار نخست: رسیدگی‌های مقدماتی از سوی دادگاه. 73

گفتار دوم: احراز توقف و تعیین تاریخ توقف.... 75

گفتار سوم: تعیین مدیر و ناظر تصفیه. 77

گفتار چهارم: اقدامات احتیاطی از سوی دادگاه. 78

گفتار پنجم: آگهی حکم ورشکستگی و اجرای موقت آن.. 80

گفتار ششم: اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف.... 82

مبحث یکم: شکایت و اعتراض به رأی ورشکستگی.. 82

مبحث دوم: اعتراض به تاریخ توقف.... 89

بخش سوم: پیامدهای ورشکستگی

فصل یکم - اثر ورشکستگی بر حقوق فردی ورشکسته. 93

گفتار نخست: منع مداخله ورشکسته در اموال خود. 93

گفتار دوم: محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، توقف اقدامات حقوقی- اجرائی علیه بنگاه. 95

فصل دوم - اثر ورشکستگی بر دیون و مطالبات ورشکسته. 97

گفتار نخست: حال شدن دیون بنگاه ورشکسته. 97

گفتار دوم: اثر ورشکستگی نسبت به مطالبات ورشکسته. 98

گفتار سوم: معافیت ورشکسته از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه. 100

فصل سوم - اثر ورشکستگی بر معاملات بنگاه ورشکسته. 105

گفتار نخست: معاملات پیش از تاریخ توقف.... 105

گفتار دوم: معاملات پس از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی.. 108

مبحث یکم: صلح محاباتی.. 108

مبحث دوم: هبه. 109

مبحث سوم: معاملات بلاعوض.... 110

مبحث چهارم: تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.. 111

مبحث پنجم: هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود  113

گفتار سوم: حدود اِعمال مواد 557 و 423.. 114

گفتار چهارم: معاملات بنگاه ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.. 117

فصل چهارم - مسئولیت‌های کیفری اشخاص در ورشکستگی.. 119

گفتار نخست: مسئولیت‌های کیفری بنگاه در ورشکستگی.. 119

مبحث یکم: مسئولیت کیفری بنگاه به ورشکستگی به تقصیر و تقلب... 120

بند یکم: مسئولیت کیفری بنگاه به ورشکستگی به تقصیر. 120

بند دوم: مسئولیت کیفری بنگاه به ورشکستگی به تقلب... 121

مبحث دوم: روند رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب... 122

بند یکم: آغاز رسیدگی.. 122

بند دوم: طرف‌های شکایت کیفری.. 123

بند سوم: هزینه‌های شکایت ورشکستگی به تقصیر و تقلب... 124

گفتار دوم: مسئولیت کیفری دیگر اشخاص در ورشکستگی.. 125

مبحث یکم: مسئولیت کیفری مدیر تصفیه. 126

مبحث دوم: مسئولیت کیفری اشخاص ثالث... 127

بخش چهارم: روند تصفیه بنگاه ورشکسته

فصل یکم - سازمان تصفیه. 131

گفتار نخست: سازمان تصفیه بر پایة قانون تجارت... 131

مبحث یکم: جایگاه و کارکرد دادگاه در روند تصفیه. 131

بند یکم: کارکرد تصمیم‌گیری دادگاه. 132

بند دوم: کارکرد اداری ـ نظارتی دادگاه. 133

مبحث دوم: کارکرد دادستان در روند ورشکستگی.. 135

مبحث سوم: جایگاه و کارکرد مدیر تصفیه. 136

بند یکم: نصب و برکناری مدیر تصفیه. 137

بند دوم:کارکردهای مدیر تصفیه. 138

الف- نقش تأمینی مدیر تصفیه. 138

ب- کارکرد اجرایی مدیر تصفیه. 139

ج- کارکرد حقوقی مدیر تصفیه. 141

بند سوم: مسئولیت‌های مدیر تصفیه. 143

مبحث چهارم: عضو ناظر تصفیه. 145

بند یکم: گماردن و برکناری عضو ناظر. 145

بند دوم: کارکردهای عضو ناظر. 146

گفتار دوم: سازمان تصفیه بر پایة قانون تصفیة امور ورشکستگی.. 148

مبحث یکم: ارکان ادارة تصفیه. 149

مبحث دوم: سرنوشت صندوق‌های الف و ب و درآمد اداره. 151

فصل دوم - روند اجرایی تصفیه. 157

گفتار نخست: اقدامات تأمینی و ایجاد محدودیت برای ورشکسته. 157

گفتار دوم: ادامة کار بنگاه ورشکسته. 159

گفتار سوم: شناسایی بستانکاران و بدهکاران و تشخیص دیون.. 161

مبحث یکم: دعوت از بستانکاران و بدهکاران.. 161

مبحث دوم: شناسایی و پذیرش مطالبات و اعتراض به پذیرش مطالبات... 164

بند یکم: تهیة سیاهة مطالبات... 165

بند دوم: اعتراض به شناسایی و پذیرش مطالبات... 167

بند سوم: پیامدهای اعتراض به تصدیق و پذیرش مطالبات... 169

گفتار چهارم: گردآوری دارایی و اقدام حقوقی برای وصول و استرداد مال بنگاه ورشکسته. 171

مبحث یکم: دریافت مطالبات و گردآوری اموال.. 171

مبحث دوم: اقدامات حقوقی برای دریافت مطالبات، ابطال معامله و استرداد اموال.. 172

بند یکم: اقدام برای دریافت مطالبات و ابطال معامله. 173

بند دوم: دعوای استرداد. 176

الف- استرداد اسناد تجاری ـ اوراق بهادار. 176

ب- استرداد کالاها و اموال.. 177

1- کالایی که به ورشکسته فروخته شده ولی تسلیم نشده. 177

2- کالاهایی که نزد بنگاه ورشکسته به امانت یا برای فروش قرار دارد. 178

3- کالای خریداری شده از سوی بنگاه ورشکسته. 180

بخش پنجم: قرارداد ارفاقی، اعادة اعتبار و ختم ورشکستگی

فصل یکم - قرارداد ارفاقی.. 185

گفتار نخست: ماهیت قرارداد ارفاقی.. 186

گفتار دوم: روند و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 187

مبحث یکم: روند انعقاد قرارداد ارفاقی.. 187

مبحث دوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 189

بند یکم: به دست آوردن رضایت اکثریت بستانکاران.. 189

بند دوم: تصدیق دادگاه. 190

بند سوم: ورشکسته نشدن به تقلب... 191

گفتار سوم: پیامدهای قرارداد ارفاقی.. 192

مبحث یکم: پیامد قرارداد نسبت به بنگاه ورشکسته. 192

مبحث دوم: پیامد قرارداد ارفاقی نسبت به بستانکاران.. 194

بند یکم: پیامد نسبت به بستانکاران پیوسته به قرارداد ارفاقی.. 194

بند دوم: پیامد قرارداد ارفاقی نسبت به بستانکاران نپیوسته به آن.. 195

گفتار چهارم: انحلال قرارداد ارفاقی و پیامدهای آن.. 196

مبحث یکم: انحلال قرارداد ارفاقی.. 196

بند یکم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 196

بند دوم: فسخ قرارداد ارفاقی.. 197

مبحث دوم: ضمانت اجراها و پیامدهای ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی.. 199

فصل دوم - اعاده اعتبار. 201

گفتار نخست: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 201

گفتار دوم: اعادة اعتبار با پرداخت بدهی‌ها 201

گفتار سوم: اعاده اعتبار با جلب رضایت بستانکاران.. 202

گفتار چهارم: روند اعادة اعتبار. 203

فصل سوم - تقسیم دارایی بنگاه میان بستانکاران و دسته‌بندی ایشان.. 207

گفتار نخست: دسته‌بندی بستانکاران بنگاه ورشکسته. 207

مبحث یکم: بستانکاران دارای وثیقه. 207

مبحث دوم: بستانکاران دارای حقوق ممتاز. 210

بند یکم: بستانکاران موضوع مادة 58 قانون.. 210

1- بستانکاران طبقه اول.. 210

2- بستانکاران طبقه دوم. 211

3- طبقه سوم. 211

4- طبقه چهارم. 211

5- طبقه پنجم: سایر بستانکاران.. 212

بند دوم: بستانکاران دارای حقوق ممتازه مطابق قوانین خاص.... 212

گفتار دوم: تقسیم دارایی بنگاه و تفریغ حساب... 213

مبحث یکم: پرداخت هزینه‌های ورشکستگی.. 213

مبحث دوم: پرداخت به بستانکاران با‌وثیقه. 215

مبحث سوم: پرداخت به بستانکاران عادی.. 216

فصل چهارم - اعلان پایان ورشکستگی

نظر دهید

گزارش