آیین دادرسی کیفری: جلد نخست - تالیف دکتر غلامحسن کوشکی 0 10

  • تاریخ : 1403/3/12
  • بازدید : 210
امتیاز 2.75 تعداد رای 6
0 10

کد محصول :

برند : 
قیمت: 5500000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 5,500,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

فهرست تفصیلی مطالب کتاب 

 

فصل نخست - کلیات... 33

گفتار نخست: مفهوم، مبانی، اصول ویژگی‌های ‌آیین دادرسی کیفری.. 35

الف) مفهوم‌شناسی.. 36

ب) مبانی و اهداف... 39

پ) اصول راهبردی ‌آیین دادرسی کیفری.. 43

ت) ویژگی‌ها 48

۱- قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری.. 48

۲- قضایی بودن فرآیند دادرسی کیفری.. 49

۳- ماهیت شکلی قواعد دادرسی کیفری.. 51

1-3- مقایسه حقوق کیفری شکلی با حقوق کیفری ماهوی.. 52

2-3- مقایسه ‌آیین ‌دادرسی‌ کیفری با آیین دادرسی مدنی.. 53

4- آمره بودن قواعد دادرسی کیفری.. 57

۵- عطف به ماسبق شدن قوانین دادرسی کیفری.. 58

۶- اصل سرزمینی بودن قوانین دادرسی کیفری.. 62

۷- وجود ضمانت اجرا 62

ث) منابع. 66

۱- منابع ملی.. 66

1-1- منابع ملی الزام‌آور. 67

1-1-1- قانون اساسی.. 67

2-1-1- قانون ‌آیین ‌دادرسی ‌کیفری.. 69

۳-1-1- منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور. 70

4-1-1- آیین‌نامه‌ها 70

۵-1-1- آرا وحدت رویه. 71

2-1- منابع ملی ارشادی (اختیاری) 71

۲- منابع بین‌المللی.. 72

گفتار دوم: نظام‌های دادرسی کیفری.. 74

الف) انواع نظام‌ها 76

۱- نظام اتهامی.. 76

۲- نظام تفتیشی.. 79

۳- نظام مختلط.. 79

ب) ارزیابی نظام‌‌ها و تحولات نوین.. 81

پ) جایگاه اسلام و ایران از حیث نظام‌های دادرسی کیفری.. 82

۱- رویکرد اسلام به نظام‌های دادرسی کیفری.. 82

۲- موضع ایران نسبت به نظام‌های دادرسی کیفری.. 85

گفتار سوم: تحولات تاریخی.. 86

الف) دوران کهن.. 86

۱- دوران پیش از اسلام. 87

۲- دوران پس از اسلام. 88

ب) دوران معاصر. 88

۱- پیش از انقلاب... 89

۲- پس از انقلاب... 89

سرفصل‌های مهم پژوهشی فصل نخست... 91

فصل دوم - کشف جرم. 93

گفتار نخست: از مفهوم‌شناسی مقام مجری مرحله کشف جرم تا ساختار. 98

الف) مفهوم‌شناسی و جایگاه ضابطان دادگستری.. 98

ب) جهات قانونی شروع. 102

پ) اصول.. 103

1- اصل قانونی بودن اقدامات ضابطان. 103

2- اصل وابستگی و تبعیت ضابطان از مقام‌های قضایی.. 103

ت) ساختار و سازمان. 104

۱- ضابطان عام. 104

۲- ضابطان خاص.... 109

1-2- رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به أمور زندانیان. 110

۲-۲- مأموران وزارت اطلاعات... 110

۳-2- مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.. 111

4-2- نیروهای مسلح در موارد قانونی.. 113

۵-2- سایر ضابطان به موجب قوانین خاص.... 114

۳- ضابطان نظامی.. 116

گفتار دوم: وظایف و اختیارات... 117

الف) تفکیک جرم به مشهود و غیر مشهود به منظور تسهیل وظایف.... 118

۱- جرم مشهود. 118

۱-۱- جرم مشهود حقیقی.. 119

2-1- جرم مشهود حکمی.. 121

۱-۲-۱- حضور فوری مأموران در محل وقوع جرم. 121

۲-۲-1- مشاهده فوری آثار جرم توسط ضابطان دادگستری.. 121

3-2-1- معرفی مرتکب جرم توسط بزه‌دیده یا ناظران وقوع جرم. 122

۴-2-1- کشف فوری علامت‌ها و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم و یا تعلق آنها به متهم. 122

5-2-1- فرار متهم.. 123

6-2-1- اجازه ورود توسط شخص ساکن منزل یا سکونتگاه. 124

7-2-1- اعلام وقوع جرم توسط مرتکب... 126

8-2-1- ولگردی متهم و سوءشهرت... 126

۲- جرم غیر مشهود. 127

ب) وظایف و اختیارات نسبت به اشخاص در قالب تحت نظر. 128

پ) بازرسی از منازل، اماکن و اشیا و وسایل نقلیه. 131

1- ایست و بازرسی وسایل نقلیه. 136

۲- تشریفات بازرسی و تفتیش.... 138

گفتار سوم: حقوق طرفین دعوا 140

الف) حقوق متهمان (مظنونان) 140

۱- حق آگاهی اشخاص تحت نظر از حقوق خود. 141

۲- حق دسترسی به وکیل دادگستری.. 142

۳- حق اطلاع از موضوع اتهام و ادله. 145

۴- حق ارتباط با خانواده یا آشنایان. 146

۵- حق بر معاینه‌ی پزشکی.. 147

ب) حقوق بزه‌دیده. 148

۱- شناسایی مفهوم بزه‌دیده. 148

۲- گرفتن شکایت از بزه‌دیده. 150

۳- اعلام حقوق بزه‌دیده. 150

۴- منع افشای اطلاعات مربوط به بزه‌دیده. 150

گفتار چهارم: اقدامات نظارتی و ضمانت اجرا 151

الف) نظارت دادستان بر اقدامات ضابطان. 152

1- اطلاع دادستان از اقدامات سالب آزادی.. 152

2- نظارت بر مکان‌های تحت نظر. 153

۳- صدور دستورهای شفاف و روشن.. 155

ب) ضمانت‌اجراها 158

1- بی‌اعتباری گزارش، تحقیقات و یا اقدامات... 158

1-1- ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری.. 159

2-1- تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری.. 160

۳-1- مواجهه با جرایم دیگر در هنگام بازرسی و تفتیش.... 161

2- ضمانت اجرای کیفری.. 164

موضوعات و سر فصل‌های مهم پژوهشی.. 168

فصل سوم - تعقیب جرم. 169

گفتار نخست: مفهوم‌شناسی، پیشینه و ویژگی‌ها 171

الف) مفهوم‌شناسی.. 171

۱- مفهوم تعقیب جرم. 171

۲- مفهوم دادسرا و دادستان. 173

ب) مبنای پیدایش و پیشینه. 174

۱- مبنای پیدایش.... 174

۲- پیشینه. 176

پ) ویژگی‌ها 177

1- تجزیه‌ناپذیری نهاد دادسرا 177

2- پذیرش اصل سلسله مراتب... 178

3- عدم مسئولیت دادسرا 180

4- استقلال دادسرا 181

5- غیرقابل ردّ بودن. 181

گفتار دوم: مقام مجری مرحلة تعقیب و اصول حاکم.. 183

الف) جایگاه انواع دادسرا 183

۱- دادسرای عمومی و انقلاب... 184

۲- دادسرای نظامی.. 185

۳- دادسرای ویژه روحانیت... 186

4- دادسرای دیوان عالی کشور. 187

ب) اصول و قواعد حاکم.. 190

۱- تفکیک وظایف و مقاطع مختلف ‌آیین دادرسی کیفری.. 191

1-۱- ظهور و بروز اصل.. 193

2-1- تفکیک مقام تعقیب از تحقیق.. 194

۱-۲-۱- ارجاع پرونده از سوی دادستان به بازپرس... 194

2-2-1- کشف جرم یا جرایم دیگر در ضمن تحقیق توسط بازپرس... 195

3-2-1- وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس... 198

3-1- تفکیک مقام تعقیب از رسیدگی.. 199

۲- اصل الزام به تعقیب و یا تناسب تعقیب... 200

1-2- نظام قانونی بودن تعقیب کیفری. 200

۲-۲- نظام تناسب تعقیب کیفری.. 202

گفتار سوم: مقدمات، شرایط و موانع تعقیب دعوای عمومی.. 205

الف) جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی.. 205

۱- شکایت شاکی.. 206

۱-۱- شاکی.. 206

2-1- شکایت... 208

1-2-1- انواع شکایت... 209

2-2-1- شرایط شکایت... 210

۲- اعلام کننده جرم. 213

1-2- اعلام‌کننده غیر رسمی.. 213

1-1-2- اشخاص حقیقی.. 214

2-1-2- اشخاص حقوقی.. 215

1-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به مثابه «دادستان‌های خصوصی» 215

2-2-1-2- شرایط.. 219

1-2-2-1-2- سمن بودن. 220

2-2-2-1-2- توجه به اساس‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد. 222

3-2-2-1-2- کسب رضایت... 223

4-2-۲-1-2- عدم رد قطعی دعاوی این سازمان‌ها سه مرتبه به صورت متوالی.. 224

۲-۲- اعلام‌کننده رسمی.. 226

۳- وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس... 229

۴- اظهار و اقرار متهم.. 230

۵- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر. 231

ب) فقدان موانع تعقیب دعوای عمومی.. 232

1- موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی.. 232

۱-۱- عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت... 232

2-1- مصونیت‌ها 237

۱-۲-۱- مصونیت پارلمانی.. 239

2-۲-1- مصونیت قضایی.. 243

1-2-۲-1- اشخاص موضوع مصونیت... 244

2-۲-2-1- قلمروی مصونیت... 245

3-2-1- مصونیت سیاسی.. 246

1-3-2-1- مأموران سیاسی.. 246

2-3-2-1- ماموران کنسولی.. 248

4-2-1- سایر مصونیت‌ها 249

1-4-2-1- وکلای دادگستری.. 249

2-4-2-1- احضار و جلب نظامی‌ها 251

3-1- عدم شناسایی مرتکب جرم. 252

1-3-1- قلمرو قرار توقف تحقیقات... 254

۲-3-1- شرایط صدور قرار توقف تحقیقات... 254

4-1- إناطه. 255

۲- موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی.. 259

1-2- فوت متهم یا محکوم‌علیه. 260

2-۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت... 264

3-2- عفو. 267

4-2- نسخ مجازات قانونی.. 270

5-2- مرور زمان. 272

۱-5-2- انواع مرور زمان. 274

1-1-5-2- مرور زمان شکایت... 274

۲-1-5-2- مرور زمان تعقیب... 276

3-1-5-2- مرور زمان صدور حکم.. 277

4-1-5-2- مرور زمان اجرای حکم.. 278

2-5-2- قواعد عمومی و مشترک.... 280

1-2-5-2- قلمرو مرور زمان از حیث جرایم.. 280

2-2-5-2- مبدأ مرور زمان. 281

۳-2-5-2- قطع مرور زمان. 282

4-2-5-2- تعلیق مرور زمان. 284

5-2-5-2- مرور زمان احکام خارجی.. 285

6-2-5-2- مرور زمان و ضرر و زیان شاکی یا مدعی خصوصی.. 287

6-2- توبه. 287

1-6-2- مفهوم و شرایط.. 287

2-6-2- قلمرو تأثیر. 289

1-2-6-2- حدود. 289

2-2-6-2- تعزیرات... 293

7-2- اعتبار امر مختوم در امورکیفری.. 294

۱-7-2- شرایط اعتبار امر مختوم. 296

1-1-7-2- وحدت موضوع. 296

2-1-7-2- وحدت سبب... 296

3-1-7-2- وحدت طرفین.. 298

2-7-2- حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی.. 299

1-2-7-2- شرایط.. 301

1-1-2-7-2- صدور حکم قطعی.. 301

2-1-2-7-2- ضرورت ماهیت کیفری حکم.. 302

3-1-2-7-2- مرتبط بودن رأی کیفری با موضوع دعوای عمومی.. 302

2-2-7-2- آثار. 303

1-2-2-7-2- میزان تبعیت قاضی مدنی از رأی کیفری.. 304

2-2-2-7-2- تکلیف دعوای مدنی در صورت تقارن با دعوای کیفری.. 306

8-2- جنون. 308

1-8-2- جنون در زمان ارتکاب جرم. 309

1-1-8-2- جنون پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی.. 309

2-1-8-2- جنون پس از صدور حکم قطعی.. 311

گفتار چهارم: جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی.. 313

الف) بایگانی کردن پرونده. 315

۱- مفهوم و مبنا 315

۲- شرایط.. 316

ب) قرار ترک تعقیب... 320

پ) قرار تعلیق تعقیب... 323

۱- قرار تعلیق تعقیب با حصول گذشت شاکی و یا جبران خسارات در نزد مقام قضایی.. 324

۱-۱- شرایط و ضوابط.. 324

2-1- تشریفات... 328

1-2-1- الزام به صدور یک چند دستور. 328

2-2-1- لغو تعلیق تعقیب... 330

3-2-1- قابلیت اعتراض.... 331

۲- قرار تعلیق تعقیب حاصل از فرآیند مصالحه و میانجی‌گری.. 332

1-2- سازش یا مصالحه. 332

۲-۲- ارجاع به میانجی‌گری.. 333

1-2-۲- مفهوم. 333

2-۲-2- اصول، روشها و تشریفات... 334

1-2-2-2- اصول.. 334

۱-1-2-2-2- اصل غیرعلنی و محرمانه بودن فرآیند. 334

2-1-2-2-2- داوطلبانه بودن و اختیاری.. 335

2-2-2-2- تشریفات... 336

گفتار پنجم: حقوق طرفین.. 338

الف) حقوق متهم.. 338

۱- اقامه دلیل به وسیله دادستان. 338

۲- حق بر تعقیب منصفانه. 338

ب) حقوق بزه‌دیده. 341

سرفصل‌های مهم پژوهشی مربوط به فصل سوم «تعقیب جرم» 346

فصل چهارم - مرحله سوم تحقیقات مقدماتی.. 347

گفتار نخست: مفهوم، مقام مجری و ویژگی‌ها 349

الف) مفهوم. 349

ب) مقام مجری.. 351

پ) ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی.. 355

۱- سرعت... 355

۲- کتبی بودن تحقیقات... 357

۳- غیر علنی و سرّی بودن تحقیقات... 361

۴- غیر ترافعی بودن. 362

گفتار دوم: وظایف و اختیارات مقام تحقیق در تحقیقات مقدماتی.. 364

الف) جمع‌آوری ادله. 364

۱- اقدامات زمینه ساز جمع‌آوری ادله. 365

۱-۱- احضار متهم.. 365

۱-۱-۱- شرایط ماهوی.. 365

2-1-1- شکلی.. 366

1-2-1-1- مقام احضار کننده. 367

2-2-1-1- چگونگی احضار. 368

1-2-2-1-1- احضار از طریق احضاریه. 368

2-2-2-1-1- احضار از طریق نشر آگهی.. 370

3-2-1-1- مندرجات احضاریه. 372

4-2-1-1- فاصله میان ابلاغ و حضور. 375

5-2-1-1- جهات عذر موجه. 377

2-1- جلب... 379

1-2-1- مفهوم. 379

2-2-1- شرایط جلب... 380

1-2-2-1- شرایط ماهوی.. 380

2-2-2-1- شرایط شکلی.. 381

3-1- آیین‌های خاص احضار و جلب... 383

1-3-1- احضار و جلب اشخاص حقوقی.. 383

2-3-1- جلب سیار. 385

3-3-1- جلب متهم بیمار و یا ‌سالمند. 386

4-3-1- جلب‌های بدون احضار. 386

۲- اقدامات لازم به منظور گردآوری ادله. 389

1-2- تحقیق از شاکی، متهم، شهود و مطلعان. 389

1-1-2- تحقیق از شاکی و شنیدن اظهارات او. 389

1-1-1-2- ثبت و درج هویت و مشخصات شاکی.. 390

2-1-1-2- گرفتن آدرس قانونی.. 390

3-1-1-2- تعیین مترجم و کارشناس... 390

2-1-2- تحقیق از متهم و بازجویی از او. 393

1-2-1-2- مقدمات تفهیم اتهام وارده. 393

1-1-2-1-2- احراز هویت و مشخصات متهم.. 393

2-1-2-1-2- گرفتن نشانی قانونی.. 395

3-1-2-1-2- تذکر قانونی.. 396

۲-2-1-2- تفهیم اتهام و ادله. 396

1-2-2-1-2- مفهوم و مبنا 396

2-2-2-1-2- چگونگی اجرا 399

1-2-2-2-1-2- بیان توصیف قانونی از اعمال و عنصر مادی جرم. 399

2-2-2-2-1-2- بیان عنصرمادی جرم و شرح وقایع آن با جزئیات... 399

3-1-2- شنیدن اظهارات شاهد و مطلع. 400

۲-۲- کارشناسی.. 406

1-2-2- مفهوم و جایگاه. 406

2-2-2- جایگاه. 407

3-2-2- آیین کارشناسی.. 408

3-2- معاینه محل.. 410

1-3-2- مفهوم. 410

2-3-2- شرایط و ارکان. 411

1-2-3-2- جهات صدور. 411

2-2-3-2- مقام معاینه‌کننده. 411

3-2-3-2- تشریفات انجام معاینه محل و یا تحقیق محلی.. 412

4-2- حفظ صحنه جرم. 414

5-2- بازرسی‌ها و تفتیش‌ها 418

1-5-2- مفهوم. 418

2-5-2- شرایط.. 418

1-2-5-2- شرط ماهوی.. 418

2-2-5-2- شرایط شکلی.. 420

3-5-2- احراز موضوع بازرسی و تفتیش.... 422

1-3-5-2- منزل و مکان خصوصی.. 422

2-3-5-2- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی.. 423

3-3-5-2- کنترل حساب‌های بانکی.. 425

4-3-5-2- کنترل ارتباطات مخابراتی.. 426

4-5-2- قواعد و تشریفات بازرسی و تفتیش.... 428

1-4-5-2- کیفیت انجام بازرسی و تفتیش.... 431

2-4-5-2- منع ورود و خروج.. 432

6-2- نیابت قضایی.. 433

1-6-2- شرایط.. 433

2-6-2- قلمرو. 434

ب) جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم.. 435

۱- قرارهای تأمین کیفری.. 435

1-۱- مفهوم و مبانی.. 435

2-1- انواع قرارهای تأمین کیفری.. 436

1-2-1- التزام به حضور با قول شرف... 436

2-2-1- التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام. 437

3-2-1- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف... 437

4-2-1- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام. 438

5-2-1- التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام. 439

6-2-1- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.. 440

7-2-1- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موتفقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات... 443

8-2-1- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله. 444

1-8-2-1- قرار اخذ کفیل.. 444

2-8-2-1- قرار قبولی کفالت... 446

3-2-۸-1- مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار و ملتزم. 448

9-2-1- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.. 452

10-2-1- بازداشت موقت... 455

1-10-2-1- مبنا و مفهوم. 455

2-10-2-1- موارد و شرایط.. 456

1-2-10-2-1- موارد عمومی.. 456

2-2-10-2-1- موارد خاص.... 464

3-2-10-2-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت... 466

3-10-2-1- آیین صدور و مدت... 469

1-3-10-2-1- آیین صدور. 469

1-1-3-10-2-1- قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادیار. 470

2-1-3-10-2-1- قرار بازداشت موقت صادر شده توسط بازپرس... 471

2-3-10-2-1- مدت قرار بازداشت موقت... 474

4-10-2-1- اعتراض به قرار بازداشت موقت و باز‌بینی آن. 477

1-4-10-2-1- اعتراض.... 477

2-4-10-2-1- جهات اعتراض.... 480

3-4-10-2-1- بازبینی قرار بازداشت موقت... 481

5-10-2-1- جبران خسارت بازداشت متهمان بی‌گناه. 483

1-5-10-2-1- شرایط جبران خسارت... 484

2-5-10-2-1- آیین درخواست جبران خسارت... 486

۲- قرار نظارت قضایی.. 488

1-2- مفهوم و مبنا 488

۲-2- ماهیت... 489

۱-2-2- معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده به وسیله بازپرس... 490

۲-۲-۲- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.. 492

3-2-2- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی.. 492

4-2-2- ممنوعیت از نگه‌داری سلاح دارای مجوز. 493

5-2-2- ممنوعیت خروج از کشور. 494

1-5-2-2- قوانین خاص.... 494

2-5-2-2- به عنوان مجازات تکمیلی.. 495

3-5-2-2- به عنوان یک تدبیر نظارتی در قرار تعویق مراقبتی.. 495

4-5-2-2- به عنوان یکی از تدابیر ضمن قرار تعلیق تعقیب... 495

5-5-2-2- به عنوان یک دستور در قرار نظارت قضایی.. 496

6-5-2-2- دستور ممنوعیت خروج از کشور پیش از دسترسی به متهم.. 496

7-5-2-2- دستور ممنوعیت خروج محکوم‌علیه از کشور. 497

3-2- تشریفات و پیامدهای صدور. 497

1-3-2- مرجع صدور. 497

2-3-2- مدت اعتبار. 498

3-3-2- قابلیت اعتراض.... 498

۳- قرارهای تأمین و نظارت قضایی افتراقی.. 498

1-3- قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در قبال اطفال و نوجوانان. 498

1-1-3- قرارهای تأمین کیفری.. 498

2-1-3- قرار نظارت قضایی.. 500

2-3- قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی نسبت به اشخاص حقوقی.. 501

4- قواعد عمومی قرارهای تامین کیفری.. 502

1-4- تناسب تأمین.. 503

1-1-4- ضوابط عام. 504

1-1-1-4- معیارهای ناظر بر جرم و مجازات... 504

1-1-1-1-4- نوع جرم. 504

2-1-1-1-4- اهمیت جرم. 505

3-1-1-1-4- ادله و اسباب اتهام. 505

4-1-1-1-4- شدت مجازات... 506

2-1-1-4- معیارهای ناظر بر متهم.. 507

1-2-1-1-4- احتمال فرار یا مخفی شدن. 507

2-2-1-1-4- جلوگیری از بین رفتن آثار جرم. 507

3-2-1-1-4- سابقه‌ی متهم.. 507

4-2-1-1-4- وضعیت روحی و جسمی.. 508

5-2-1-1-4- سن متهم. 508

6-2-1-1-4- جنس متهم. 508

7-2-1-1-4- شخصیت و حیثیت متهم.. 509

3-1-1-4- معیارهای ناظر به بزه‌دیده. 509

2-1-4- ضوابط خاص.... 512

2-4- الزامی یا اختیاری بودن قرار تأمین کیفری.. 513

3-4- تعدد اتهام و صدور قرار تأمین کیفری.. 514

۴-4- خاتمه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی.. 514

پ) اظهار نظر نهایی.. 517

۱- مفهوم. 517

۲- انواع. 519

1-2- قرار منع تعقیب... 519

1-1-2- جرم نبودن عمل ارتکابی.. 519

2-1-2- فقدان ادله کافی.. 521

۲-۲- قرار موقوفی تعقیب... 522

3-2- قرار جلب به دادرسی.. 525

3- فرآیند صدور و اعتراض.... 525

1-3- گرفتن نظر دادستان. 525

1-1-3- فرآیند نظرخواهی.. 525

۱-۱-۱-3- موافقت... 526

2-1-1-3- دستور تکمیل تحقیقات... 528

3-1-۱-3- مخالفت... 529

2-1-3- اقدامات بازپرس پس از کسب نظر دادستان. 530

2-3- اعتراض به قرارهای نهایی.. 531

1-2-3- دریافت اعتراض خارج از مهلت... 531

2-2-3- اختیارات مرجع اعتراض.... 532

۴- نقش دادگاه در مقام حل اختلاف... 533

۵- قرارهای نهایی و تعیین تکلیف اموال و اشیا 534

۶- پایان تحقیقات مقدماتی: صدور کیفرخواست... 536

1-6- موارد و انواع کیفرخواست... 536

2-6- شرایط کیفرخواست... 537

3-6- تشریفات مربوط به تنظیم کیفرخواست... 539

1-3-6- اصلاح کیفرخواست... 539

2-3-6- عدول از کیفرخواست... 539

گفتار سوم: حقوق طرفین.. 541

الف) حقوق متهم.. 541

۱- اعلام و تفهیم حقوق.. 541

۲- تفهیم اتهام و ادله. 542

۳- حق دسترسی به وکیل دادگستری.. 542

۴- حق دسترسی به پرونده. 546

۵- تعیین مترجم و کارشناس... 548

۶- رعایت حقوق متهم در بازجویی‌ها 548

1-6- امنیت روانی متهم.. 549

2-6- کیفیت پرسش و پاسخ.. 549

۷- حق سکوت... 552

۸- حق بر انجام تحقیقات در کم‌ترین زمان ممکن.. 554

۹- حق بر رعایت حریم خصوصی.. 554

۱۰- اخذ آخرین دفاع. 557

ب) حقوق شاکی.. 558

۱- حق بر شرکت در جلسات تحقیق و ارائه و کسب دلیل.. 559

۲- حق بر تامین امنیت... 560

۳- دسترسی به اطلاعات، اسناد و مدارک پرونده. 560

۴- حمایت از حریم خصوصی.. 562

۵- حق بر انجام تحقیقات فوری و مستمر. 563

۶- حق بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته. 563

1-6- مفهوم و مبنا 563

2-6- شرایط و تشریفات... 564

1-2-6- شرایط ماهوی.. 564

1-1-2-6- در جریان بودن دعوی عمومی.. 564

2-1-2-6- وجود و احراز ادله قابل قبول.. 565

2-2-6- شرایط شکلی.. 566

3-6- ارتباط قرار تامین خواسته با قرارهای تامین‌کیفری.. 569

4-6- فرآیند اجرا 572

5-6- خاتمه قرار. 573

1-5-6- رفع اثر به سبب عدم تقدیم دادخواست... 573

2-5-6- نقض قرار تامین خواسته به سبب اعتراض.... 574

3-5-6- مختومه شدن پرونده. 574

4-5-6- منتفی شدن شرایط صدور. 575

پ) حقوق شاهد و مطلع. 576

۱- ممنوعیت تفهیم اتهام به شاهد و مطلع. 576

۲- حمایت جسمانی و مادی از متهم.. 578

1-2- گم‌نامی هویت شهود. 578

۲-۲- جلوگیری از مواجهه متهم با شاهد. 579

3-2- استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور. 580

۳- حمایت‌های مالی.. 580

۴- حمایت از شهود با شرایط خاص.... 581

موضوعات و سرفصل‌های مهم پژوهشی.. 582

نظر دهید

گزارش