روش های تعیین ثمن 0 8

  • تاریخ : 1403/2/20
  • بازدید : 136
امتیاز 5.00 تعداد رای 5
0 8

کد محصول :

برند : 
قیمت: 2200000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 2,200,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

مقدمه‌ای از دکتر سیّدحسین صفایی.. 11

سرآغاز. 15

فهرست اختصارات... 21

بخش اول: ماهیت ثمن و اقسام آن

فصل اول - ماهیت ثمن.. 25

گفتار اول: تعریف ثمن.. 26

الف) حقوق ایران.. 26

ب) حقوق خارجی.. 28

گفتار دوم: نقش ثمن.. 33

الف) حقوق ایران.. 33

ب) حقوق خارجی.. 35

گفتار سوم: شرایط اعتبار ثمن.. 36

فصل دوم - اقسام ثمن از حیث معلوم‌بودن.. 41

گفتار اول: ثمن مشخص..... 41

الف) تعیین صریح ثمن.. 41

ب) تعیین ضمنی ثمن.. 42

1ـ ارادۀ ضمنی واقعی.. 44

2ـ ارادۀ ضمنی عرفی.. 46

3ـ ارادۀ ضمنی قانونی.. 49

ج) مصادیق خاص.... 50

1ـ نرخ‌گذاری توسط مقامات دولتی.. 50

2ـ تعیین ثمن در مزایده یا حراج.. 51

3ـ تعیین ثمن بر مبنای اعلام بهای خرید.. 53

گفتار دوم: ثمن قابل تعیین.. 53

الف) تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط شخصی.. 54

1ـ تعیین ثمن با توافق آتی طرفین.. 54

2ـ تعیین ثمن توسط یکی از متعاملین.. 54

3ـ تعیین ثمن توسط شخص ثالث... 55

ب) تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی (نوعی). 56

گفتار سوم: ثمن تعیین‌نشده. 57

الف) سکوت مطلق در تعیین ثمن.. 58

ب) سکوت همراه با قرینه. 58

ج) ثمن باز یا تعیین‌نشده و اهمیت آن.. 59

1ـ تعریف.... 59

2ـ علل اقتصادی کاربرد آن.. 61

3ـ مصادیق رایج.. 63

1ـ3ـ پیش‌فروش مصنوعات و تولیدات... 63

2ـ3ـ پیش‌فروش آپارتمان.. 64

گفتار چهارم: تقسیم‌بندی نظام‌های حقوقی.. 65

الف) قوانین کشورهای پذیرندۀ اصل ضرورت تعیین ثمن.. 65

ب) قوانین کشورهای پذیرندۀ ثمن باز. 66

ج) مقررات فراملّی.. 67

بخش دوم: تعیین ثمن و رفع غرر

فصل اول - معین‌بودن ثمن.. 71

گفتار اول: مفهوم معین‌بودن.. 71

الف) تعریف معین‌بودن.. 71

ب) قلمرو معین‌بودن.. 72

1ـ تردید در اشیای مثلی و قیمی.. 72

2ـ تعهد تخییری و تعهد بدلی.. 73

3ـ ایجاب مردد. 76

4ـ شروط مردد. 77

ج) ضمانت اجرای معین‌نبودن ثمن.. 79

فصل دوم - معلوم‌بودن ثمن.. 81

گفتار اول: مفهوم معلوم‌بودن.. 81

الف) تعریف معلوم‌بودن.. 81

ب) مقایسۀ معلوم‌نبودن و اشتباه. 84

ج) مقایسۀ معلوم‌نبودن و احتمالی‌بودن عقود. 85

د) مبانی لزوم تعیین ثمن.. 86

1ـ مبانی عقلی.. 87

1ـ1ـ نظم عمومی.. 87

2ـ1ـ بنای عقلاء و سیرۀ خردمندان.. 87

2ـ سایر مبانی.. 88

1ـ2ـ اجماع.. 88

2ـ2ـ احادیث... 90

1ـ2ـ2ـ بحث سندی.. 90

2ـ2ـ2ـ بحث دلالت... 91

گفتار دوم: حدود معلوم‌بودن.. 91

1ـ ضابطۀ معوض یا غیرمعوض‌بودن معامله. 93

2ـ ضابطۀ مغابنه‌ای یا مسامحه‌ای‌بودن معامله. 94

3ـ ضابطۀ عرفی.. 96

فصل سوم - رفع غرر. 103

گفتار اول: تحلیل غرر. 103

الف) تعریف غرر. 103

1ـ تردید در وجود یا حصول.. 103

2ـ تردید در اوصاف کمی یا کیفی.. 104

ب) موارد غرر. 105

1ـ عدم اطمینان به وجود مورد معامله. 105

2ـ عدم اطمینان به قدرت تسلیم مورد معامله. 105

3ـ عدم اطمینان به کمیت و کیفیت... 107

ج) ضابطۀ رفع غرر. 108

1) ضابطۀ نوعی.. 108

2) ضابطۀ شخصی.. 109

د) تردید در معلوم یا معین‌بودن.. 112

گفتار دوم: نقش عرف در رفع غرر. 113

الف) دخالت عرف در تشخیص غرر. 116

ب) تعارض عرف و قانون.. 118

ج) نقش عرف در اجزاء و توابع مجهول.. 121

د) شرط مجهول.. 122

گفتار سوم: توافق بر معاملۀ غرری.. 125

الف) اثر تراضی بر معاملۀ غرری.. 125

ب) معاملۀ مجهول با ضمیمۀ معلوم. 128

بخش سوم: اعتبار روش‌های تعیین ثمن

فصل اول - ثمن قابل تعیین.. 133

گفتار اول: تعیین ثمن بر اساس ضوابط عینی.. 133

1ـ حقوق کشورهای طرف‌دار حقوق نوشته. 134

الف) حقوق فرانسه. 134

ب) سایر کشورها 136

2ـ حقوق کشورهای کامن‌لا.. 136

3ـ حقوق کشورهای عربی.. 137

4ـ مقررات فراملّی.. 138

5 ـ حقوق ایران.. 139

گفتار دوم: تعیین ثمن بر اساس ضوابط شخصی.. 147

الف) تعیین ثمن با توافق بعدی طرفین.. 148

ب) ارجاع تعیین ثمن به ارادۀ یکی از متعاملین.. 150

1ـ حقوق تطبیقی.. 150

۱-۱- حقوق فرانسه. 150

2-1- حقوق سایر کشورها 153

2ـ دیدگاه حقوق ایران.. 155

3ـ دیدگاه کنوانسیون.. 160

ج) ارجاع تعیین ثمن به شخص ثالث... 162

1ـ وضعیت حقوقی شخص ثالث... 166

1ـ1ـ شخص ثالث به‌عنوان وکیل متعاملین.. 166

2ـ1ـ شخص ثالث به‌عنوان حَکَم منصوب متعاملین.. 168

2ـ تعیین‌نشدن ثمن توسط شخص ثالث... 172

1-2: راه‌حل اول یا شیوۀ جانشینی دادگاه. 173

۲-۲: راه‌حل دوم یا عدم امکان روش جانشینی.. 175

3-2: راه‌حل سوم یا فسخ قرارداد یا تعیین قیمت معقول.. 178

4-2: راه‌حل پیشنهادی در حقوق ایران.. 178

3ـ تعیین ثمن ناعادلانه. 182

1ـ3ـ بطلان نظر شخص ثالث و جانشینی دادگاه. 183

2ـ3ـ عدم جانشینی دادگاه. 184

3ـ3ـ حقوق ایران.. 185

گفتار سوم: تعدیل قراردادی.. 188

الف) قرارداد اصلاحی یا الحاقیه. 189

ب) شروط تعدیل.. 189

فصل دوم - ثمن تعیین‌نشده. 195

گفتار اول: اعتبار ثمن تعیین‌نشده در حقوق تطبیقی.. 196

1ـ بنای طرفین بر قیمت معلوم. 196

2ـ بنای طرفین بر ثمن قابل تعیین.. 197

الف) کشورهای طرف‌دار حقوق نوشته. 198

ب) کشورهای طرف‌دار حقوق کامن‌لا.. 198

ج) حقوق کشورهای عربی.. 200

د) قوانین فراملّی.. 201

گفتار دوم: اعتبار ثمن تعیین‌نشده در کنوانسیون و حقوق ایران.. 201

الف) دیدگاه کنوانسیون.. 201

1ـ تفسیر مواد 14 و 55. 202

1ـ1ـ تفسیر مادۀ 14. 202

2ـ1ـ تفسیر مادۀ 55. 204

2ـ نحوۀ حل تعارض مواد 14 و 55. 206

1ـ2ـ احراز صحت قرارداد باتوجه‌به قانون حاکم بر قرارداد. 206

2ـ2ـ اجمال کنوانسیون و رعایت مادۀ 7 کنوانسیون.. 207

3ـ2ـ حکومت مادۀ 55 بر مادۀ 14 کنوانسیون.. 207

4ـ2ـ لزوم اجرای مادۀ 55 در صورت عدم پذیرش بخش دوم کنوانسیون.. 210

5ـ2ـ احراز صحت قرارداد باتوجه‌به مفاد تراضی.. 210

6ـ2ـ نتیجه. 211

3ـ نحوۀ حل تعارض در رویۀ قضائی.. 213

۳-۱: رأی دیوان عالی اتریش.... 213

۳-۲: رأی بوداپست (24 مارس 1992). 214

۳-۳: رأی دیوان عالی فدراسیون روسیه. 215

۳-۴: رأی دادگاه سوئیس (1997). 216

۳-۵: رأی دیوان عالی مجارستان (25 سپتامبر 1992). 217

ب) موضع حقوق ایران در مورد ثمن باز. 219

گفتار سوم: ضوابط تعیین ثمن در فرض ثمن تعیین‌نشده. 221

بند اول: تعیین ضوابط بر اساس قیمت موجود. 221

الف) قیمت موجود در بازار. 221

1ـ ضابطۀ محل انعقاد. 222

2ـ ضابطۀ محل اجراء. 224

ب) فرض قیمت مورد مطالبۀ فروشنده. 225

بند دوم: ضوابط تعیین ثمن بر اساس قیمت معقول.. 226

الف) حقوق تطبیقی.. 226

ب) مفهوم قیمت معقول.. 227

بند سوم: ضابطۀ مدنظر کنوانسیون.. 228

سخن پایانی: جمع‌بندی و پیشنهادها 231

فهرست منابع.. 245

الف) منابع فارسی.. 245

1ـ کتب... 245

2ـ مقالات... 249

3ـ رساله‌ها 249

4ـ جزوات و تقریرات... 250

ب) منابع عربی.. 250

ج) منابع انگلیسی.. 252

1ـ کتب... 252

2ـ قوانین و مقالات... 254

د) منابع فرانسه. 255

هـ) سایت‌های اینترنتی.. 255

 

برای آشنایی با دیگر آثار این مولف اینجا را کلیک کنید. پیش از این انتشارات گنج دانش افتخار داشته که کتاب وزین حقوق قراردادها را از ایشان به طبع برساند.

نظر دهید

گزارش